کارگاه های آموزشی پترو سایان

قابل توجه شرکت کنندگان در کارگاه‌های تخصصی، برای گواهينامه های دوره ها، لطفا به واحد تجهیزات آزمایشگاه مرکزی دانشگاه مراجعه فرمایید.

 

لیست کارگاه های آموزشی پترو سایان

نوع

آزمون

سقف

پذیرش

تعداد نمونه

پذیرش شده

تعداد نمونه

باقیمانده

وضعیت

پذیرش

3Axial 12  0 0 بسته
Tensile 20 0 0 بسته
Hardness 20 0  0 بسته
FTIR 120 100  20 باز
UV_Vis 100 95  5 باز
CHNS 25 20 5 باز
RMS 30 25  5 باز
HPLC 20  0  0 بسته
GC*GC  20 0  0 بسته
GC  20 0  0 بسته
NMR 500 400  100 باز
XRF 100  80  20 باز
XRD 100 85 15 باز
SCXRD  20  5  15 باز
SPM 25 18  7 باز
Tensio 16 10 6 باز