حراج!

کتاب ‏‫مرجع آموزشی نرم‌افزار Saphir & Topaze در تفسير چاه‌آزمايی مخازن هیدروكریوری/مولفان محمد منصورآبادی، طالب اسفندیاری.

18,500 تومان 16,650 تومان

‏سرشناسه : منصورآبادی، محمد، ‏‫۱۳۶۷ – ‏
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫مرجع آموزشی نرم‌افزار Saphir & Topaze در تفسير چاه‌آزمايی مخازن هیدروكریوری/مولفان محمد منصورآبادی، طالب اسفندیاری.
‏مشخصات نشر : تهران : ستایش‏‫، ۱۳۹۱.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۵۱۶ ص.
‏شابک : ‏‫۱۸۵۰۰۰ ریال‏‫978-600-5184-46-4 :
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه .
‏موضوع : چاه‌های نفت — آزمایش‌ها — نرم‌افزار
‏موضوع : چاه‌های نفت — — آزمایش‌ها– داده‌پردازی
‏شناسه افزوده : اسفندیاری، طالب، ‏‫‏۱۳۶۴ –
‏رده بندی کنگره : ‏‫TN۸۷۱‏‫/م۷۶م۴ ۱۳۹۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫۶۲۲/۳۳۸۲۰۲۸۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ۲۸۵۴۱۶۳

 

? توجه

کاربر گرامی به دلیل امکان خرید های انبوه کتب فروشگاه، لطفا قبل از اقدام به پرداخت وجه برای خرید کتب مورد نیاز خود حتما با پشتیبانی شرکت پتروسایان از طریق صفحه تماس با ما، از موجود بودن کتاب اطمینان حاصل فرمایید.

34 در انبار (می توان پیش خرید کرد)

توضیحات

فهرست مطالب

مقدمه ……………………………………………9

 فصل اول: مروري بر چاهآزمايي …………………….. 11

1-1 روش انجام چاهآزمايي ………………………………… 11
1-2 انواع آزمايش هاي چاهآزمايي ……………………………… 12
13 ……………………(Draw down Test) آزمايش كاهش فشار 1- 2-1
13 …………………….. (Build up Test) آزمايش ساخت فشار 2- 2-1
14 …………………….. (Injection test) آزمايش تزريق سيال 3- 2-1
2-1 -4 آزمايش افت فشار تزريق (Fall of Test) …………………… 14
15 …………………….. (Interference test) آزمايش تداخلي 5- 2-1
15 ………………………….. (Pulse test) آزمايش ضربه اي 6- 2-1
16 ………………… (two – Rates test) آزمايش با دو دبي متغير 7-2- 1
16 ……………… (Multi – Rates test) آزمايش با چند دبي متغير 8-2- 1
17 ……………………… (Drill stem test) آزمايش ساق مته 9- 2-1
2-1 -10 آزمايشهاي چاههاي گازي (gas well testing) ………………. 17
17 ……………………………. Isochronal آزمايش 1-10- 2-1
18 ……………………… Modified Isochronal آزمايش 2-10- 2-1
18 ………….. (Flow after flow test) آزمايش با دبي هاي متفاوت 3-10- 2-1
19 …………………………. Back pressure آزمايش 4-10- 2-1
1-3 اجزاء يك مدل چاه آزمايي ……………………………….. 19
3-1 -1 مدل چاه يا اثرات محدوده اطراف چاه (Near wellbore effects) ………. 20
20 ………………….. (wellbore storage) انباشتگي دهانه چاه 1-1- 3-1
3-1 -2-1 ضريب پوسته (Skin) ……………………………… 22
23 ……………….. (Hydraulic fracturing) شكاف هيدروليكي 3-1- 3-1
3-1 -4-1 مشبك كاري و نفوذ جزئي ……………………………. 27
3-1 -5-1 چاههاي افقي ………………………………….. 27
28 ……………………….. (Reservoir model) مدل مخزن 2- 3-1
3-1 -1-2 مخزن همگن ………………………………….. 28
3-1 -2-2 مخزن غيرهمگن ………………………………… 29
3-1 -3 اثرات مربوط به مرز مخزن (Boundary effects) ………………. 35
35 ……………………….. (Infinite acting) مرز نامحدود 1-3- 3-1
35 …………………………….. (Sealing fault) گسل 2-3- 3-1 36 ………………………. (Closed boundary) مرز بسته 3-3-3- 1
37 …………………….(Intersecting fault) گسل متقاطع 4-3- 3-1 38 ………………….. (Channel boundary) دو گسل موازي 5-3- 3-1
39 ………. (Finite Conductivity Fault) گسل با قابليت هدايت محدود 6-3- 3-1
40 ………………. (Bounded channel) كانال هاي محدود شده 7-3- 3-1 40 …………….(Constant Pressure boundary) مرز با فشار ثابت 8-3- 3-1
1-4 انواع رژيم هاي جريان ………………………………….. 42

 فصل دوم: آشنايي با نرم افزار Saphir…………………. 43

2-1 نصب نرم افزار ……………………………………… 43
2-2 تنظيم تاريخ سيستم …………………………………. 43
47 ………………………………………. File منوي 3-2
47 …………………………………. شروع يك پروژه جديد 4-2 53 ……………………………………….. Settings 5-2 53 ………………………………….. Application 1- 5-2
53 …………………………………… Autosave 1-1- 5-2
53 ………………………………….. Language 2-1- 5-2
54 …………………………………… modules 3-1- 5-2
54 …………………………………….Licenses 4-1- 5-2 55 …………………………………….. Interface 2- 5-2 55 ………………………………………. Main 1-2- 5-2 55 …………………………………Control panel 2-2- 5-2 56 ……………………….. Control panel commands 3-2- 5-2 56 ………………………………….. Plot Aspects 3- 5-2
57 …………………………………………PVT 4- 5-2
57 …………………………… Standard Conditions 1-4- 5-2 57 …………………………………… Gas PVT 2-4- 5-2
58 …………………………………… Oil PVT 3-4- 5-2 58 ………………………………….. Water PVT 4-4- 5-2 59 ………………………………….. Interpretation 5- 5-2 59 ……………………………..Significant figures 1-5- 5-2 60 ………………………………………. Skin 2-5- 5-2 60 ……………………………………… Misc 3-5- 5-2
60 ……………………………… External Models 4-5- 5-2
61 …………………………………. Data control 5-5- 5-2
61 ……………………………………. Results 6-5- 5-2 62 ……………………………………… Plots 7-5- 5-2
62 …………………………………. Loading data 6- 5-2 63 ………………………………….. Default Units 7- 5-2
64 ……………………………………. Print Setup 8- 5-2

 فصل سوم: آموزش گام به گام نرمافزار Saphir در حالت Analytical …….. .65

3-1 مخزن همگن با چاه نفتي عمودي و مرز نامحدود ………………….. 65
86 ………………………………….. Zoom tool bar 2-3
86 …………………………………. Show legend 1- 2-3
87 …………………………………… Annotation 2- 2-3
88 ………………………………………. Text 1-2- 2-3
89 ……………………………………… Frame 2-2- 2-3
89 ……………………………………. Pointer 3-2- 2-3 90 ……………………………………. Copy data 3- 2-3
91 …………………………… Copy to the clipboard 4- 2-3
92 …………………………………….. Zoom out 5- 2-3
92 ……………………………………Zoom reset 6- 2-3 92 ……………………………………… Zoom in 7- 2-3
92 ………………………………….Make default 8- 2-3
92 …………………… Mouse zoom on the vertical axis 9- 2-3 93 ………………… Mouse zoom on the horizontal axis 10- 2-3
94 ………………………………… Zoom manual 11- 2-3
95 ……………………………………. More tools 3-3 95 …………………………………… P Average 1- 3-3 96 ……………………Inflow Performance Relationship 2- 3-3
98 …………………………………… Well intake 3- 3-3 103 ………………………………. Rate Prediction 4- 3-3
104 …………………………………. Flexible plot 5- 3-3
106……………………………………… KIWI 6- 3-3
107 ……………………………………… out put 4-3
107 ………………………………… Preview report 1- 4-3
109 ………………………………….. Print report 2- 4-3
110 …………………………………….. Export 3- 4-3
3-5 مخزن همگن با چاه نفتي عمودي داراي شكاف هيدروليكي و مرز نامحدود ……. 113
120 …………………………………… QAQC Data 6-3
3-7 موازنه مواد ………………………………………. 122
3-8 به دست آوردن زمان واقعي ……………………………… 127

 فصل چهارم: آموزش گام به گام نرمافزار Saphir در حالت Numerical….. 137

4-1 نحوه استفاده از مدل Numerical در نرم افزار Saphir …………….. 139
153 ……………………………. Radial Composite مخزن 2-4
158 ……………………… Composite Reservoir Zonation 3-4
163………………..Fissured Composite Reservoir Zonation 4-4
166 ………………………..Constant Pressure Boundary 5-4
170 …………………. Pressure fields generation and display 6-4
177 ………………………… Field data input and display 7-4
185 …………………………….Numerical multi phase 8-4

 فصل پنجم: آناليز چاه آزمايي در مخازن نفتي Oil Well Testing ……. 199

آزمايش افت فشار در يك چاهتوليدي نفت مخزن بسته مدل جرياني Partial Completion .. 200

آزمايش افت فشار در چاه افقي ……………………………… 223

آزمايش ساخت فشار در چاه داراي شكاف هيدروليكي …………………. 239

آزمايش ساخت فشار در يك مخزن همگن ……………………….. 254

آزمايش افت فشار در مخزن با تخلخل دوگانه (شبه پايدار) ……………….. 272

آزمايش ساخت فشار در يك چاهتوليدي نفت (مدل گسل قطع كننده) ………… 288

آزمايش افت فشار در مخزن بسته …………………………….. 304

آناليز مخزن چند لايه با دبي ثابت ……………………………. 317

آناليز مخزن چند لايه با دبي متغير ……………………………. 339

آزمايش تداخل چاهها در يك مخزن نفتي …………………………362

 فصل ششم: آناليز چاه آزمايي در مخازن گازي GAS Well Testing ….. 377

آزمايش Isochronal در چاه گازي ……………………………. 378

آزمايش Modified Isochronal در چاه گازي ……………………. 400

آزمايش با دبي هاي متفاوت در چاه گازي………………………… 421

 فصل هفتم: آموزش گام به گام نرمافزار Topaze …………….447

452 ……………………………………. Analytical 1-7
1-7 -1 اگر فقط دادههاي مربوط به دبي در اختيار شما باشد ……………… 452
1-7 -2 زماني كه داده هاي فشار و دبي داشته باشيد (Rate & Pressure) ………463
487 ……………………………………. Numerical 2-7

501 …………………… Well Testing Fundamentals : 1 ضميمه 

509 ……………………. Rate Transient Analysis : 2 ضميمه 

 منابع ………………………………………….516

کتاب ‏‫مرجع آموزشی نرم‌افزار Saphir & Topaze در تفسير چاه‌آزمايی مخازن هیدروكریوری/مولفان محمد منصورآبادی، طالب اسفندیاری.

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب ‏‫مرجع آموزشی نرم‌افزار Saphir & Topaze در تفسير چاه‌آزمايی مخازن هیدروكریوری/مولفان محمد منصورآبادی، طالب اسفندیاری.”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *