حراج!

کتاب فشار، حجم، دما و رفتار فازی سیالات مخازن

50,000 تومان 45,000 تومان

‏سرشناسه : دانش، علی، ‏‫۱۳۲۷ – ‏۱۳۸۶.
Danesh, Ali
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫PVT و رفتار فازی سیالات هیدرورکربنی مخزن/ مولف علی دانش؛ مترجم علی نیکمرام.
‏مشخصات نشر : تهران: کتاب آوا‏‫، ۱۳۹۵.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۶۰۰ ص.: مصور.
‏شابک : ‏‫۵۰۰۰۰۰ ریال‏‫978-600-346-278-6 :
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی : PVT and phase behaviour of petroleum reservoir fluids ,1998.
‏يادداشت : ‏کتاب حاضر اولین بار در سال ۱۳۹۱ با عنوان ” فشار، حجم، دما و رفتار فازی سیالات مخازن PVT مخازن هیدروکربوری” با ترجمه بابک مرادی و ایمان جعفری توسط انتشارات ستایش و سپس در سالهای مختلف توسط مترجمان و ناشران متفاوت منتشر شده است.
‏عنوان دیگر : فشار، حجم، دما و رفتار فازی سیالات مخازن PVT مخازن هیدروکربوری.
‏عنوان گسترده : پی.وی.تی. و رفتار فازی سیالات هیدرورکربنی مخزن.
‏موضوع : نفت — مهندسی مخازن زیرزمینی
‏موضوع : Oil reservoir engineering
‏موضوع : فاز — قانون و تعادل
‏موضوع : Phase rule and equilibrium
‏شناسه افزوده : نیک‌مرام، محمد، ‏‫۱۳۶۷ -‏‏‏، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫TN۸۷۱‏‫/د۲ف۵۳ ۱۳۹۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫۶۲۲/۳۳۸۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۲۸۶۳۲۸

 

? توجه

کاربر گرامی به دلیل امکان خرید های انبوه کتب فروشگاه، لطفا قبل از اقدام به پرداخت وجه برای خرید کتب مورد نیاز خود حتما با پشتیبانی شرکت پتروسایان از طریق صفحه تماس با ما، از موجود بودن کتاب اطمینان حاصل فرمایید.

توضیحات

فهرست مطالب

مقدمه ي مؤلف ……………………………………………………….. 10
مقدمه ي مترجمان …………………………………………………….. 11

 فصل اول: اصول رفتار فازي ………………………………….. 15

1-1 تركيب سيال مخزن ……………………………………………………. 15
1-2 رفتار فازي ……………………………………………………………. 18

تركيب خالص …………………………………………………………… 20

حالتهاي متناظر ………………………………………………………… 26

مخلوط چندجزئي ……………………………………………………….. 32

1-3 طبقه بندي سيالات مخزن……………………………………………….. 39
1-3 -1 گاز خشك ……………………………………………………….. 42
1-3 -2 گاز تر …………………………………………………………… 43
1-3 -3 گاز ميعاني ……………………………………………………….. 43
1-3 -4 نفت فرار ………………………………………………………… 46
1-3 -5 نفت سياه ………………………………………………………… 47

تمرين هاي فصل اول ………………………………………………………… 49

مراجع ……………………………………………………………………. 50

 فصل دوم: رابطه ها و آزمايش هاي فشار، حجم، دما …………………. 53

 

2-1 نمونه گيري از سيال …………………………………………………….. 54

آماده سازي چاه ………………………………………………………….. 55

جمع آوري نمونه …………………………………………………………. 57

2-2 آزمايش هاي PVT ……………………………………………………… 60
2-2 -1 گاز خشك ……………………………………………………….. 63
2-2 -2 گاز تر …………………………………………………………… 65
2-2 -3 نفت سياه ………………………………………………………… 66
2-2 -4 گاز ميعاني ……………………………………………………….. 79

2-2 -5 نفت فرار ………………………………………………………… 96
2-3 رابطه هاي تجربي ………………………………………………………. 98
2-3 -1 نفت سياه ………………………………………………………… 99

چگالي نفت …………………………………………………………. 1062-

3 -2 گاز طبيعي ……………………………………………………… 113

داده هاي حجمي ……………………………………………………… 115

گرانروي گاز …………………………………………………………. 118

2-3 -3 آب سازند ………………………………………………………. 121

محتوي آب فاز هيدروكربني ……………………………………………. 123

ضريب حجمي سازند آب ………………………………………………. 128

تراكم پذيري آب ……………………………………………………… 129

تمرين هاي فصل دوم ………………………………………………………. 132

مراجع ………………………………………………………………….. 138

 فصل سوم: تعادل فازي ……………………………………. 143

3-1 مشخصه هاي لازم براي تعادل …………………………………………… 143

پتانسيل شيميايي ………………………………………………………. 145

فوگاسيته ……………………………………………………………… 146

فعاليت ……………………………………………………………….. 150

3-2 نسبت تعادل…………………………………………………………. 150

قانون رائول ……………………………………………………………. 152

قانون هنري …………………………………………………………… 153

روابط تجربي …………………………………………………………… 156

مقادير K در فشارهاي متوسط ……………………………………………. 162

رابطه ي استندينگ ……………………………………………………… 165

معادله ي ويلسون ………………………………………………………..166

تمرين هاي فصل سوم ……………………………………………………… 169

مراجع ………………………………………………………………….. 170

 فصل چهارم: معادلات حالت ………………………………… 173

 

4-1 معادله ي حالت ويريال و اصلاحات آن …………………………………….. 174

اصلاحات استارلينگ در مورد معادله ي حالت بنديكت ـ وب ـ رابين (

BWRS) ……. 175
4-2 معادله ي حالت مكعبي ………………………………………………… 176
4-2 -1 معادله ي حالت دو پارامتري ………………………………………… 182

معادله ي حالت سوآو ـ ردليچ ـ كووآنگ (SRK) …………………………… 185

معادله ي حالت پنگ ـ رابينسون (PR) …………………………………… 186

انتقال حجم …………………………………………………………. 1874-

2 -2 معادلات حالت سه پارامتري ……………………………………….. 192

معادله ي حالت اشميت ـ ونزل (SW) ……………………………………. 192

معادله ي حالت پتل ـ تجا (PT) ………………………………………… 1944-2 -3

عبارت جاذبه اي وابسته به دما ………………………………………. 197
4-3 قوانين اختلاط ……………………………………………………….. 202
4-3 -1 قوانين اختلاط تصادفي ……………………………………………. 202
4-3 -2 قوانين اختلاط غيرتصادفي …………………………………………. 207

تمرين هاي فصل چهارم ……………………………………………………. 213

مراجع ………………………………………………………………….. 214

 فصل پنجم: محاسبات رفتار فازي …………………………….. 219

 

5-1 محاسبه ي تعادل بخار ـ مايع ……………………………………………. 220

انتخاب ريشه ………………………………………………………….. 229

محاسبات آني سريع …………………………………………………….. 234

5-2 تحليل پايداري ………………………………………………………. 238

حد پايداري …………………………………………………………… 246

5-3 محاسبات نقطه ي بحراني ………………………………………………. 250
5-4 طبقه بندي تركيبي ……………………………………………………. 253

فرض تعادل …………………………………………………………… 257

سيالات غيرتعادلي ……………………………………………………… 258

گرماي انتقال ………………………………………………………….. 261

اهميت ……………………………………………………………….. 262

تمرين هاي فصل پنجم ………………………………………………………266

مراجع ………………………………………………………………….. 268

 فصل ششم: شناخت سيال …………………………………. 271

 

6-1 روش هاي تجربي ……………………………………………………… 272

تقطير ………………………………………………………………… 272

كروماتوگرافي گازي …………………………………………………….. 279 6-2

خواص بحراني ……………………………………………………….. 287

روابط لي ـ كسلر ……………………………………………………….. 287

روابط رياضي ـ دابرت ……………………………………………………. 288

روابط آشوب انبساطي …………………………………………………… 289

پارافين نرمال ………………………………………………………….. 289

كسرهاي نفتي …………………………………………………………. 290

دماي بحراني ………………………………………………………….. 290

حجم بحراني ………………………………………………………….. 290

فشار بحراني …………………………………………………………… 290

وزن مولكولي ………………………………………………………….. 291

روش »تو« ……………………………………………………………. 293

روابط تجربي رياضي ـ دابرت ……………………………………………… 2

936-3 توصيف برش پاياني سنگين سيال ……………………………………….. 294

تابع با تعداد كربن يگانه …………………………………………………. 295

توصيف پيوسته ………………………………………………………… 303

كاربرد مستقيم …………………………………………………………. 311

تمرين هاي فصل ششم …………………………………………………….. 318

مراجع ………………………………………………………………….. 321

 فصل هفتم: تزريق گاز ……………………………………. 325

 

7-1 مفاهيم امتزاج ……………………………………………………….. 325

امتزاج در سيالات واقعي مخزن ……………………………………………. 330

7-2 مطالعات تجربي ………………………………………………………. 334

لوله ي قلمي …………………………………………………………… 335

دستگاه صعود حباب …………………………………………………….. 341

آزمايش هاي تماسي …………………………………………………….. 342

7-3 پيش بيني شرايط امتزاج پذيري ………………………………………….. 346

رانش گاز تبخيري ………………………………………………………. 347

رانش گاز ميعاني ـ تبخيري ………………………………………………. 351

تمرين هاي فصل هفتم …………………………………………………….. 357

مراجع ………………………………………………………………….. 358

 فصل هشتم: كشش سطحي ………………………………… 361

 

8-1 روش هاي اندازه گيري ………………………………………………….. 363
8-2 پيش بيني كشش سطحي ………………………………………………..366

رابطه ي تجربي حالات متناظر (قانون مقياس بندي) ……………………………. 370

مقايسه ي روش هاي پيش بيني …………………………………………….. 372

8-3 كشش سطحي آب و هيدروكربن ………………………………………… 375

تمرين هاي فصل هشتم …………………………………………………….. 380

مراجع ………………………………………………………………….. 382

 فصل نهم: كاربرد در شبيهسازي مخزن ………………………… 385

 

گروه بندي …………………………………………………………….. 386

انتخاب گروه …………………………………………………………… 386

روش نيولي ـ مريل ……………………………………………………… 3929-1 خواص گروه …………………………………………………………. 393بازيابي تركيب …………………………………………………………. 3969-2 مقايسه ي معادله ي حالت ………………………………………………. 400تركيب فازي …………………………………………………………… 403فشار اشباع ……………………………………………………………. 406 چگالي ……………………………………………………………….. 407 حجم هاي گاز و مايع ……………………………………………………. 409 قدرت همگرايي ………………………………………………………… 413 9-3 تنظيم معادله ي حالت…………………………………………………. 413 شناسايي سيال ………………………………………………………… 415 انتخاب معادله ي حالت …………………………………………………… 416 داده هاي آزمايشگاهي ……………………………………………………. 417 انتخاب متغيرهاي رگراسيون ……………………………………………… 418 محدوديت پارامترهاي تنظيم شده ………………………………………….. 423 روش شناسي …………………………………………………………… 423 اعتبار پويايي مدل ………………………………………………………. 425 تابع تراوايي نسبي ………………………………………………………. 427 پيش بيني گرانروي ……………………………………………………… 429 اجرا ………………………………………………………………….. 433 9-5 ارزيابي نمونه هاي سيال مخزني ………………………………………….. 436 تمرين هاي فصل نهم ………………………………………………………. 444 مراجع ………………………………………………………………….. 448

 پيوست A (جداول) ………………………………………. 453
 پيوست B (روابط تخمين خواص بحراني در واحدهاي ميداني) ……………. 465
 پيوست C (معادلات حالت) ………………………………….. 469
 پيوست D (نسبت هاي تعادلي) ……………………………….. 473

کتاب فشار، حجم، دما و رفتار فازی سیالات مخازن

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب فشار، حجم، دما و رفتار فازی سیالات مخازن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *