حراج!

کتاب شبیه‌سازی مخزن با استفاده از نرم‌افزار Eclipse

18,500 تومان 16,650 تومان

سرشناسه : اکبری اقدم، کریم، ‏‫۱۳۶۳ -‏‏‏‏
‏عنوان و نام پديدآور : شبیه‌سازی مخزن با استفاده از نرم‌افزار Eclipse/ كریم اكبری‌اقدم، بابك مرادی.
‏مشخصات نشر : تهران : ستایش، ۱۳۹۴.
‏مشخصات ظاهری : [۲۳۰] ص.: مصور، جدول.
‏شابک : ‏‫۱۸۵۰۰۰ ریال: ‏‫978-600-7445-28-0
‏یادداشت : کتابنامه: ص. [۲۳۰].
‏موضوع : نرم‌افزار اکلیپس
‏موضوع : ‏‫Eclipse (Computer software)‎
‏موضوع : نفت — مهندسی مخازن زیرزمینی — شبیه‌سازی — نرم‌افزار
‏موضوع : Oil reservior engineering — Simulation methods — Software
‏موضوع : مخزن‌های گاز — شبیه‌سازی — نرم‌افزار
‏موضوع : Gas reservoirs — Simulation methods — Software
‏موضوع : نفت — میدان‌ها — الگوهای ریاضی
‏موضوع : Oil fields — Mathematical models
‏موضوع : نفت — مهندسی مخازن زیر زمینی — شبیه‌سازی
‏موضوع : Oil reservoir engineering — Simulation methods
‏شناسه افزوده : مرادی، بابک، ‏‫۱۳۶۰ -‏‏
‏رده بندی کنگره : ‏‫TN۸۷۱‏‫/الف۷۴ش۲ ۱۳۹۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫۶۲۲/۳۳۸۲۰۱۱۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۸۷۴۰۰۱

? توجه

کاربر گرامی به دلیل امکان خرید های انبوه کتب فروشگاه، لطفا قبل از اقدام به پرداخت وجه برای خرید کتب مورد نیاز خود حتما با پشتیبانی شرکت پتروسایان از طریق صفحه تماس با ما، از موجود بودن کتاب اطمینان حاصل فرمایید.

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

توضیحات

فهرست مطالب

پيشگفتار ………………………………………. 13

فصل اول: مقدمه اي بر شبيه سازي ………………………… 15
1- 1 مقدمه ……………………………………….. 15
1- 2 اطلاعات لازم جهت ساخت مدل مخزن ……………………….. 17
1- 2-1 اطلاعات ژئوفيزيك ………………………………. 18
1- 2-2 اطلاعات پتروفيزيكي ………………………………. 18
1- 2-3 اطلاعات مغزه ………………………………….. 18
1- 2-4 اطلاعات سيال …………………………………. 19
1- 2-5 اطلاعات فشار مخزن ………………………………. 19

فصل دوم: نرم افزار جئوكوئست(GeoQuest) ………………….. 21

2- 1 مقدمه ……………………………………….. 21
2- 2 نرم افزارهاي پيش پردازنده ……………………………… 22
22 ………………………………. (Flogrid) فلوگريد 1-2 -2
24 ……………………………………… PVTi 2-2 -2
25 ……………………………………..VFPi 3-2 -2
26 …………………………………….. SCAL 4-2 -2
2- 3 نرم افزارهاي پردازنده ………………………………… 26
2- 3-1 شبيه سازي نفت سياه و شبيه سازي تركيبي …………………… 26
2- 3-2 فرانت سيم ……………………………………. 30
2- 4 نرم افزارهاي پس پردازنده ……………………………….. 31
2- 4-1 آفيس……………………………………… 31
2- 4-2 فلويز ………………………………………. 32

فصل سوم: محتويات فايل داده اكليپس ……………………… 33

3- 1 مقدمه ……………………………………….. 33
3- 2 محتويات كلي فايل داده ………………………………. 33
3- 3 ساختار داده هاي اكليپس، مقادير پيشفرض و تكرار داده ها ……………… 35
36 ………………………………… INCLUDE عبارت 4 -3

فصل چهارم: قسمت RUNSPEC ………………………… 43

4- 1 مقدمه ……………………………………….. 43
4- 2 ابعاد شبكه – كليدواژه DIMENS ………………………….. 43
4- 3 فازها………………………………………… 44
4- 4 سيستم واحدها …………………………………… 44
4- 5 تاريخ آغاز ……………………………………… 45
4- 6 فايل هاي يكپارچه / غيريكپارچه ……………………………. 45
4- 7 بررسي فقط صحت فايلداده ……………………………… 45
4- 8 ابعاد جدول……………………………………… 46
4- 9 تعيين مشخصه تعادلي فازها ……………………………… 46
4- 10 ابعاد داده هاي مربوط به چاه ها ……………………………. 47
4- 11 تعيين مقدار ان استك ……………………………….. 47
4- 12 مشخصات سفره آبي …………………………………. 48
4- 13 شرايط تراكم پذيري سنگ …………………………….. 49
4- 14 مشخصات سلول هاي ريز شده موضعي ……………………….. 49

فصل پنجم: قسمت GRID ……………………………. 51

5- 1 مقدمه ……………………………………….. 51
5- 2 انواع هندسه براي مدل ………………………………… 51
5- 2-1 مدل هاي بيسي ………………………………… 52
5- 2-2 مدل هاي سيپي ………………………………… 53
5- 2-3 مدل هاي شعاعي ……………………………….. 56
5- 3 داده هاي پتروفيزيكي …………………………………. 57
5- 3-1 تراوايي ميانگين …………………………………. 58
5- 3-2 انتقال پذيري…………………………………… 60
5- 3-3 عبارت تحرك – توزين بالادست ………………………… 62
5- 4 سلول هاي غير فعال …………………………………. 63
5- 5 تغيير انتقال پذيري سلول ها توسط ضرب كننده ها………………….. 64
5- 6 تعريف گسل در مدل و تغيير انتقال پذيري آن توسط MULTFLT………….. 68
5- 7 تعريف يك گسل با استفاده از كليدواژه ADDZCORN ………………. 70
5- 7-1 استفاده از ADDZCORN براي حركت همه گوشه هاي سلول به صورت همزمان … 70
5- 7-2 استفاده از كليدواژه ADDZCORN براي حركت دادن گوشه يك سلول ……. 72

فصل ششم: قسمت PROPS ………………………….. 73

6-1 مقدمه ……………………………………….. 73
6-2 جداول در اكليپس………………………………….. 74
6-3 جداول اشباع …………………………………….. 74
6-4 داده هاي دما – حجم – فشار …………………………….. 78
6-4-1 خواص آب ……………………………………. 80
6-4-2 خواص سيال هيدروكربوري ………………………….. 80
6-4-2-1 نفت مرده ……………………………….. 82
6-4-2-2 گاز خشك ………………………………… 83
6-4-2-3 نفت زنده ………………………………… 84
6-5 نواحي دما- حجم- فشار متعدد ……………………………. 85
86 ……………………………….. API Tracking روش 6-6
6-7 تراكم پذيري سنگ مخزن ………………………………. 87

فصل هفتم: قسمت REGIONS …………………………. 89

7- 1 مقدمه ……………………………………….. 89
7- 2 تعيين نواحي مختلف سنگ مخزن …………………………. 89

فصل هشتم: قسمت SOLUTION ……………………….. 91

8- 1 مقدمه ……………………………………….. 91
8- 2 آغاز سازي به روش Enumeration ………………………….. 91
92 ………………………….. Equilibration آغاز سازي به روش 3 -8
8- 3-1 عمق مبنا( DD) ……………………………….. 92
8- 3-2 سطح تماس ها …………………………………. 92
93 ……………………….. RvPdvsD و RsPBPvsD مقادير 3-3 -8
8- 3-4 پارامتر Nacc ………………………………….. 93
8- 4 آغاز سازي به روش ريستارت …………………………….. 99

فصل نهم: قسمت SUMMARY (بردارهاي تابع زمان) ………………. 101

9- 1 مقدمه ………………………………………. 101
9- 2 قواعد نوشتاري كليدواژه هاي قسمت SUMMARY ………………… 101
9- 3 دادههاي وابسته به كليد واژه هاي قسمت SUMMARY ……………… 104
105 ……………………………… SUMMARY فايلهاي 4 -9
9- 5 كليد واژه EXCEL ………………………………… 106

فصل دهم: قسمت SCHEDULE ( دادههاي ورودي تابع زمان) …………. 107

10-1 مقدمه ……………………………………… 107
10-2 تعريف چاه و كنترل آن ……………………………… 107
10-2-1 تعيين مشخصات چاه …………………………….. 108
10-2-2 تكميل چاه …………………………………. 110
10-2-3 داده هاي تزريق و توليد ……………………………. 112
10-2-3-1 كنترل چاه هاي توليدي ……………………….. 112
10-2-3-2 كنترل چاه هاي تزريقي ………………………… 113
10-2-4 محدوديت ها / اهداف / حالات كنترلي …………………….115
10-3 محدوديت هاي اقتصادي براي چاه …………………………. 116
10-4 كليدواژههاي ديگري براي كنترل چاه ……………………….. 118
10-4-1 كليد واژه WELTARG ………………………….. 118
119 ………………. WCONINJH و WCONHIST كليدواژه هاي 2-4-10
10-5 محاسبات جريان دروني و بروني دهانه چاه …………………….. 119
10-6 گام هاي زماني …………………………………… 120
10-7 ترتيب دستورات و عمليات ها …………………………… 123
10-8 كنترل همگرايي ………………………………….. 124
10-9 چاه هاي افقي و اصطكاك سيال درون چاه ……………………. 126
10-10 تطابق تاريخچه …………………………………. 129
10-10-1 تطابق شاخص بهره برداري ………………………… 131
10-10-2 ساختار شبكه مدل ديناميكي……………………….. 132
10-10-3 تغيير انتقال پذيري در جهات X و Y و Z …………………. 132
10-10-4 تغيير حجم تخلخل مدل ………………………….. 133
10-10-5 تغيير مشخصه هاي مخازن شكاف دار ……………………. 133
10-10-6 تغيير انتقال پذيري گسل ها …………………………. 133
10-10-7 تراز جداول اشباع …………………………….. 134
10-10-7-1 تراز افقي(تراز نقاط انتهايي) ……………………. 134
10-10-7-2 تراز عمودي ……………………………. 137
10-10-7-3 تراز به كمك تابع جي ……………………….. 138

فصل يازدهم: وارد كردن داده ها و خروجي اكليپس ………………. 139

11-1 مقدمه ……………………………………… 139
11-2 روش هاي مختلف ورود اطلاعات و اصلاح آن در اكليپس …………….. 140
11-2-1 جعبه( BOX) ……………………………….. 140
11-2-2 كليدواژه EQUALS …………………………….. 141
11-2-3 كليدواژه هاي ADD و MULTIPLY …………………… 143
11-2-4 كليدواژه COPY ………………………………. 144
11-2-5 كليدواژه COPYBOX ………………………….. 145
11-3 خروجي اكليپس، فرمت ها و فايلها ………………………… 146
11-3-1 اسامي فايل ها ……………………………….. 147
11-3-2 خروجي متني ………………………………… 147
11-3-3 فايل هاي لاگ ………………………………… 149
11-3-4 كليدواژه هاي RPTXXX …………………………. 149
149 ……………………………. RPTGRID 1-4-3-11
150 …………………………… RPTPROPS 2-4-3-11
150 …………………………….. RPTSOL 3-4-3-11 151……………………………. RPTSCHED 4-4-3-11
11-4 داده ها و فايل هاي ريستارت ها ………………………….. 151
11-5 فايل هاي ريستارت ………………………………… 154

فصل دوازدهم: موضوعات مختلف در شبيه سازي………………… 155

12-1 مدل سازي سفره آبي ………………………………. 155
12-1-1 مدل هاي عددي ………………………………. 156
12-1-1-1 تعريف سفره آبي ………………………….. 156
12-1-1-2 اتصال سفره آبي به مخزن ……………………… 159
12-1-2 مدل كارتر – تريسي …………………………….. 161
12-1-3 مدل فتكويچ…………………………………. 162
12-1-4 مدل فلاكس ثابت ……………………………… 162
12-2 ريز كردن موضعي سلول ها(LGR) …………………………. 163
12-2-1 ريز كردن موضعي سلول ها به صورت شعاعي …………………. 165
12-2-1-1 اصلاح شعاعي در يك ستون سلول واحد ……………….. 165
12-2-1-2 اصلاح شعاعي در يك جعبه چهار ستوني ………………..166
12-2-2 ريز كردن سلول ها در مختصات كارتزين……………………166
12-2-3 تعريف اندازه سلول هاي شبكه محلي ……………………. 168
12-2-4 فعال و غير فعال كردن LGR ………………………… 171
12-2-5 LGRها در حجمهاي بيقاعده– آمالگام كردن ……………….. 171
12-2-6 چاه ها در شبكه محلي- چاه هاي افقي …………………….. 172
12-3 مدل سازي مخازن شكاف دار …………………………… 175
12-3-1 روش تخلخل يگانه …………………………….. 176
12-3-2 روش تخلخل دو گانه/ تراوايي دو گانه …………………….. 177
12-4 اتصال سلول هاي غير همسايه-NNC ……………………….. 178
178 ……………………………… Explicit NNC 1-4-12
179 ……………………………….. Fault NNC 2-4-12
179 ……………………………….. LGR-NNC 3-4-12
179 ……………………… Dual Poro/Dual Perm NNC 4-4-12
179 ………………………………. Radial NNC 5-4-12

فصل سيزدهم: حل عددي معادلات جريان …………………… 181

13-1 مقدمه ……………………………………… 181
184 ………………………………….. IMPES روش 2-13
13-3 حل معادلات غير خطي ـ روش نيوتون ـ رافسون …………………. 187
13-4 روش نيوتون-رافسون براي سيستم¬ معادلات غير خطي …………….. 188
13-5 كاربرد روش نيوتون-رافسون در معادلات نفت سياه ………………… 189
13-6 مروري بر حل معادلات در اكليپس (پيشروي گام زماني) ……………… 190
13-7 روشهاي تكرار براي سيستم هاي خطي ………………………191
13-7-1 ديدگاه ساده، مستقيم ……………………………. 192
13-7-2 روش گاوس- سيدل…………………………….. 192
13-7-3 شتاب دهنده ها ـ روش نقطه SOR ……………………… 193
13-7-3-1 گراديان مزدوج ارتومين ……………………….. 194
13-7-3-2 ساختار بردارهاي q ………………………….. 195
13-7-4 پيششرط سازي ……………………………….. 196
13-7-5 پيششرطي سازي و ارتومين …………………………. 197
13-7-6 تعيين يك پيش شرطي ساز ـ عامل بندي تودرتو……………….. 198
13-8 كنترل همگرايي II ـ پارامترهاي TUNING…………………… 200
13-8-1 نقش هاي نسبي گام زماني، LITMAX و NEWTMX …………… 203
13-9 خلاصه كليدواژه TUNING …………………………… 205

فصل چهاردهم : ساخت مدل مصنوعي تزريق آب ……………….. 207

14-1 مقدمه ……………………………………… 207
14-2 شبيه سازي تزريق آب ………………………………. 207

پيوست: نمونه سوالات آزمون Eclipse ………………………. 217

منابع ………………………………………… 230

کتاب شبیه‌سازی مخزن با استفاده از نرم‌افزار Eclipse

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب شبیه‌سازی مخزن با استفاده از نرم‌افزار Eclipse”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *