حراج!

کتاب شبیه‌سازی مخازن نفتی

28,000 تومان 25,200 تومان

سرشناسه : ابوقاسم، جمال‌حسین
Abou – Kassem, Jamal Hussein
‏عنوان و نام پديدآور : شبیه‌سازی مخازن نفتی(با اصطلاحات نهایی،نقطه نظرات و مجوز نویسندگان)/[جمال حسین ابوکاظم،سیدمحمد فاروق علی، رفیق اسلام] ؛ مترجمین بابک مرادی، غلامحسین منتظری، ابراهیم قزوینی؛ [با حمایت] مدیریت منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران.
‏مشخصات نشر : تهران: کتاب آوا، ‏‫‏۱۳۹۲.
‏مشخصات ظاهری : ۵۷۶ص.: مصور،جدول،نمودار.
‏شابک : ‏‫۲۸۰۰۰۰ ریال:‏‫978-600-6558-74-5
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی: .Petroleum reservoir simulation : a basic approach
‏موضوع : نفت — زمین‌شناسی — شبیه‌سازی — دستنامه‌ها
‏موضوع : نفت — زمین‌شناسی — الگو‌های ریاضی — دستنامه‌ها
‏موضوع : مخزن‌های هیدروکربنی — شبیه‌سازی — دستنامه‌ها
‏موضوع : مخزن‌های هیدروکربنی — الگو‌های ریاضی — دستنامه‌ها
‏موضوع : نفت — مهندسی — ریاضیات — دستنامه‌ها
‏شناسه افزوده : علی، سیدمحمدفاروق، ‏‫۱۹۳۶ – ‏ م.
‏شناسه افزوده : Farouq Ali, S. M.‏‫ (Syed Mohammad)
‏شناسه افزوده : اسلام، رفیق، ‏‫۱۹۵۰ -‏
‏شناسه افزوده : Islam, Rafiqul
‏شناسه افزوده : مرادی، بابک، ‏‫۱۳۶۰ -‏‏، مترجم
‏شناسه افزوده : منتظری، غلامحسین‏‫‏، ۱۳۵۱ -، مترجم
‏شناسه افزوده : قزوینی، ابراهیم، ‏‫‏۱۳۴۱ -، مترجم
‏شناسه افزوده : شرکت ملی نفت ایران. مدیریت توسعه منابع انسانی
‏رده بندی کنگره : ‏‫TN۸۷۰/۵۷‏‫/الف۲ش۲ ۱۳۹۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫۵۵۳/۲۸۰۱۵۱۱۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۰۶۲۵۷۲

? توجه

کاربر گرامی به دلیل امکان خرید های انبوه کتب فروشگاه، لطفا قبل از اقدام به پرداخت وجه برای خرید کتب مورد نیاز خود حتما با پشتیبانی شرکت پتروسایان از طریق صفحه تماس با ما، از موجود بودن کتاب اطمینان حاصل فرمایید.

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

توضیحات

مقدمه کتاب

در این کتاب، اساس شبیه سازی مخزن از طریق مدل سازی جری ان سیال تک فازی و چندفازی در مخازن نفت با استفاده از روش های مهندسی ارائه شده است. این متن برای دانشجویان رشته مهندسی نفت سال های آخر مقطع کارشناسی و سال اول کارشناسی ارشد نوشته ش ده وهدف القای حس مهندسی و فیزیک به دانشجویان است. در این راه، مطال ر یاض ی اش تباه ی که بر کتاب های شبیه سازی در گذشته مسلط بوده، کنار گذاشته شده اند. روش ه ای مهندس ی به کار رفته در این کتاب به طور گسترده از ریاضیات بهره برده، در عین حال مفاهیم مهندس ی در معادلات دیفرانسیل و شرایط مرزی بکار رفته در شبیه سازی مخزن تزریق شده اس ت . البت هاین روش ها نیازی به مواجه شدن با معادلات دیفرانسیل بعن وان وس یله ای ب را ی م دل س ازی ندارد و در آن ها شرایط مرزی بعنوان چاه های ساختگی که در ط ول مرزه ای مخ زن س یال را جابجا می کنند تفیسر می شوند. مطال این کتاب می توانند در دو دوره درسی مت وال ی ت در یس شوند.

دوره اول: دوره درسی مخصوص دانشجویان سال های پایانی رشته کارشناسی اس ت ، ک ه در برگیرن دا اس تفاده از روش ش بکه بن دی بل وک مرک زی 0 در مختص ات مس تطیلی ب رای شبیه سازی جریان تک فازی است و شامل فص ل ه ا ی 2، 6، 7، 3، 4 و 8 م ی باش د .

دوره دوم: مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد است ،ک ه ش امل اس تفاده از روش ش بکه بن دی بل و ک مرکزی در مختصات شعاعی ـ استوانه ای، شبکه بن دی توزی ع ـ نقط ه ای2 در ه ر دو مختص اتمستطیل و شعاعی ـ استوانه ای و همچنین ش ب یه س از ی جری ان چن د ف ازی در مخ ازن نفت ی می باشد و شامل فصل های 5، 6 و01 ب ه اض افه بخ ه ای وی ژه ای از فص ل ه ای 2، 7،3 و4 می باشد )بخ های 4-2، 5 -7 و 2-2-3(.

فصل ۱: درایو )اس تخراج فرم ول( مع ادلات جر ی ان ت ک ف از ی، چندبع د ی در سیس تم ه ای مختصات مستطیلی و شعاعی ـ استوانه ای را ارائه می دهیم.

فصل ۲: مروری بر شبیه س از ی مخ زن دارد و رابط ه م ابین روش ه ای ریاض ی بی ان ش ده درکتاب های شبیه سازی و روش های مهندسی ارائه شده در این کتاب را بررسی می کند.

فصل 6: روش حجم کنترلی اختلاف محدود 0 بعنوان وسیله ای جهت نوشتن مع ادلات جر ی ان چند بعدی در فرم های فشرده معرفی می شود.
سپس معادلات جریان عمومی را که چاه های )واقعی( و شرایط مرزی را به ه م م ی پیون دد ب ااستفاده از روش شبکه بندی بلوک ـ مرکزی )

در فصل 7( و روش شبکه بن دی توزی ع ـ نقط ه ای )در فصل5( و ارائه طرز عمل مشابه شرایط مرزی بعنوان چاه های ساختگی و استخراج تقارن در شبیه سازی کاربردی مخازن نوشته ایم، در فص ل 3 ب ا ت کمی ل چ اه ه ا در ی ک و چن د لا ی ه و معادلات دبی جریان سیال برای شرایط عملیاتی مختلف چاه مواجه م یشویم.

در فصل 4: فرمول نویسی مع ادلات ج ریان تک ف ازی، کم ی ت راکم پ ذیر و ت راکم پ ذیر ب اروش های صریح، ضمنی و کرانک ـ نیکلسون ارائه شده و مع ادلات موازن ه م واد 2 ب را ی چ ک کردن دقت راه حل های خلق شده معرفی گردیده اند.

در فصل 6، عملکرد مکان و زم ان عب اراتغیر خطی در مسائل جریان تک فازی را نشان داده ایم.

در فصل 8 روش ه ای ح ل مس تقیم و تکرار شوندا معادلات جبری خطی در شبیه سازی مخزن عرضه گردیده اند.

فصل ۲6- کاملاً به جریان چند فازی و شبیه سازی آن در مخازن نفت اختصاص یافته است

 

فهرست مطالب

فصل اول …………………………… 8

مقدمه …………………………….. 8 0-0 پیشینه ………………………… 00
0-2 مراحل مهم در روش مهندسی …………………. 07
0-6 اهمیت روش های مهندسی و ریاضی ………………. 04
0-7 خلاصه ………………………… 06
0-5 مسائل …………………………. 08

فصل دوم …………………………… 20

معادلات جریان سیال تک فازی در محیط چند بعدی …………… 20 2-0
مقدمه …………………………. 26
2-2 خواص سیال تک فازی ……………………. 26
2-6 خواص محیط متخلخل ……………………. 27
2-7 گسسته سازی مخزن …………………….. 25
2-5 مفاهیم اساسی مهندسی ………………….. 24
2-3 جریان چند بعدی در مختصات کارتزین …………….. 28
2-3-0 شناسایی و چیدمان بلوک ها ………………. 28
2-3-2 بدست آوردن معادله جریانی یک بعدی در مختصات کارتزین ……. 66

 

کتاب شبیه‌سازی مخازن نفتی

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب شبیه‌سازی مخازن نفتی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *