تعرفه خدمات

آزمایشگاه  شیمی

کد آزمایشعنوان آزمونهزینه آزمون (تومان)توضیحات
بسته بندی و نشانه گذاری6500
گرانروی کینماتیک )سانتی استوک(
الف( در دمای 100 درجه سانتیگراد
ب( در دمای 40 درجه سانتیگراد
35100
35100
شاخص گرانروی19500
نقطه ریزش درجه سلسیوس42900
نقطه اشتعال بروش باز کلیوند ) درجه سانتیگراد(39000
رنگ سنجی35100
خاکستر سولفاته58500
تعیین جرم حجمی )چگالی(32500
عدد اسیدی کل39000
عدد قلیایی کل39000
عدد صابونی58500
مواد نامحلول در پنتان91000
نقطه قطره گریس52000
نقطه نفوذ گریس قبل از کار35100
نقطه نفوذ گریس بعد از کار52000
تعیین درصد میزان آب78300
PH ضد یخ35100
نقطه جوش رقیق نشده ضد یخ84500
نقطه جوش رقیق شده ضد یخ65000
اندازه گیری میزان کف در 24 درجه سانتیگراد19500
اندازه گیری میزان کف در 93.5 درجه سانتیگراد22100
اندازه گیری میزان کف در 24 درجه سانتیگراد بعد از 93.5 درجه سانتیگراد26000
اندازه گیری عناصر )هر عنصر(46800
خوردگی نوار مس45500
اشتعال بروش بسته32500
تقطیر فراورده های نفتی195000
میزان کشش قیر26000
میزان نفوذ قیر40500
تعیین نقطه نرمی قیر40500
تعیین نقطه اشتعال قیر39000

آزمایشگاه مهندسی شیمی نفت

کدعنوانعنوان فارسی دستگاهعنوان انگلیسی دستگاهمخفف دستگاهواحدتوضیحاتتعرفه (تومان)
8910گرانروی مارشقیف مارشFUNNEL VISCOSITY MARSHmarshنمونهاندازه گیری گرانروی ظاهری سیال حفاری10000
اندازه گیری وزن گلترازوی گلMUD BALANCEMUD BALANCEنمونهاندازه گیری چگالی سیال حفاری10000
اندازه گیری درصد جامداتمحتوی جامداتKIT SAND CONTENTsand contentنمونهدرصد ذرات بزرگ تر از 74 میکرون10000
اندازه گیری مایعات (نفت و گاز) سیال حفاریریتورت کیتKIT RETORTRETORTنمونهحجم 10 سی سی10000
شست و شوی نمونه سنگشیشه آلات سوکسلهSoxhlet extractorSoxhletنمونهشست و شوی مغزه10000
پلاگ گیریدریل مغزه گیرPlugging machinepluggerنمونهپلاگ گیری از مغزه مخزن10000
برش و صافکاری نمونه سنگبرش و ساب و تریم مغزهCore Cutting and Trimmingcuttingنمونهبا دقت بالا10000
اندازه گیری تخلخلتخلخل سنجHelium PorosimeterPorosimeterنمونهبه کمک قانون بویل10000
تراوایی سنجی سنگ با گازتراوایی سنج گازیGas PermeabilityGaspermنمونهدر حالت پایدار10000
تهیه سیال حفاریهمزن همیلتون بیچHamilton Beach MixeMixerنمونهسه سرعته10000
اندازه گیری ضخامت کیک گلفیلتر پرسFilter PressFLT PRSنمونهاندازه گیری در فشار و دمای پایین (فشار 100 پام و دمای محیط)10000
اندازه گیری فیلترات سیال حفاریفیلتر پرسFilter PressFLT PRSنمونهاندازه گیری در فشار و دمای پایین (فشار 100 پام و دمای محیط)10000