اندازه گیری تخلخل سنگ

تعریف تخلخل تخلخل نمونه، نسبت بین حجم فضای خالی به حجم کل نمونه است که بر حسب کسر حجمی یا درصد حجمی گزارش می شود.   روش های اندازه گیری تخلخل اندازه گیری تخلخل نمونه سنگ مخزن به روش های…

تحلیل و آنالیز معمولی مغزه (RCAL)

تحلیل و آنالیز معمولی مغزه (RCAL)

تحلیل و آنالیز معمولی مغزه (RCAL) در صنعت نفت منظور از تحلیل معمولی مغزه (routine core analysis) مجموعه ای از اندازه گیری هاست که معمولا روی پلاگ مغزه یا مغزه کامل انجام می پذیرد. عموما این آزمایشات شامل اندازه گیری…