دانلود رایگان نرم افزار پتروماد PetroMod

دانلود رایگان نرم افزار پتروماد PetroMod

نرم افزار مدل سازی سامانه های نفتی پترو ماد ویژگی اصلی این نرم افزار، تجمیع همه ویژگی های فیزیکی و زمانی برای کمی سازی و تحلیل فرآیندها و کاهش ریسک اکتشاف است. توضیحات کلی مدل های سیستمی نفت، مدل های…