دستگاه گازکروماتوگرافی مدل Varian CP 3800 GC ساخت شرکت واریان

دستگاه گازکروماتوگرافی مدل Varian CP 3800 GC ساخت شرکت واریان

قابلیت ها و کاربرد دستگاها کروماتوگرافی گاز-مایع GC gas chromatography mass spectrometry یک روش تجزیه ای است که به طور وسیعی برای جداسازی، شناسایی و اندازه گیری ترکیبیات شیمیایی در مخلوط های پیچیده مورد استفاده قرار می گیرد. برای گونه…